HUZUWAH, H.; ICHSAN, A. S.; YUNIANTA, R. D. Strategi Membangun Karakter Anak Usia Sekolah Dasar (Telaah Kritis Buku “Alhamdulillah Anakku Nakal” Karya Miftahul Jinan dan Choirus Syafruddin). Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 78-96, 2021. DOI: 10.51672/alfikru.v15i2.53. Disponível em: http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/53. Acesso em: 27 nov. 2021.